Přeskočit na obsah

  Ptáci Šluknovska

  Ptáci jsou druhově nejpočetnější skupinou obratlovců. Ani ve Šluknovském výběžku tomu není jinak. Více než 130 druhů zde pravidelně nebo příležitostně hnízdí. Dalších několik desítek druhů zdejším územím pravidelně migruje nebo se sem náhodně zatoulává.

  Mezi pravidelně hnízdící druhy patří POTÁPKA ROHÁČ a POTÁPKA MALÁ, můžeme se s nimi setkat např.na Velkém rybníku a Světlíku. S potápkou malou též na Varnsdorfském odkališti. Velmi vzácně bylo ojedinělé zahnízdění prokázáno u potápky rudokrké na Velkém rybníku a na Jedlovských rybnících, žel už patří mezi druhy nezvěstné. Bohužel mezi v současnosti vymizelé druhy patří i potápka černokrká, ta pravidelně hnízdila do začátku osmdesátých let na Velkém rybníku. S VOLAVKOU POPELAVOU se můžeme setkat prakticky po celý rok na vhodných lokalitách po celém Šluknovském výběžku. Volavka polepavá na Šluknovsku také hnízdí. V posledních letech je možné také poměrně často vidět volavku bílou, která se tu pravidelně zastavuje během migrace.

  Také u velmi vzácného a kriticky ohroženého BUKAČE VELKÉHO, nebylo dosud prokázáno zahnízdění, i když např.v roce 2000 byl na Světlíku slyšet v době hnízdění jeho charakteristický hlas.  ČÁP BÍLÝ po menší přestávce opět zahnízdil.  ČÁP ČERNÝ, kterého je možné na Šluknovsku  při troše štěstí spatřit, hnízdí na území Národního parku České Švýcarsko. Ještě začátkem devadesátých let bylo známo jeho hnízdění u Lobendavy a opuštěné hnízdo bylo nalezeno také v okolí Šluknova.  Zatím k pravidelně hnízdícím druhům patří LABUŤ VELKÁ. K pravidelně a početně hnízdícím druhům patří KACHNA DIVOKÁ. Mezi pravidelně hnízdící druhy kachen patří ještě t POLÁK CHOCHOLAČKA. Nově bylo v roce 2018 zjištěno MORČÁKA VELKÉHO ve Varnsdorfu.

  kachna divoká
  potápka roháč
  morčák velký
  potápka malá
  čáp bílý

  K pravidelně hnízdícím druhům dravců patří VČELOJED LESNÍ, JESTŘÁB LESNÍ, KRAHUJEC OBECNÝ, KÁNĚ LESNÍ, LUŇÁK ČERVENÝ, MOTÁK POCHOP, POŠTOLKA OBECNÁ a v posledních letech i OREL MOŘSKÝ. V roce 2017 bylo poprvé prokázáno hnízdění LUŇÁKA HNĚDÉHO. Pravidelně se také v období migrací můžeme setkat s  MOTÁKEM PILICHEM a ORLOVCEM ŘÍČNÍM. Díky reintrodukčnímu programu (znovuvrácení do přírody)  se podařilo do oblasti Národního parku České Švýcarsko vrátit SOKOLA STĚHOVAVÉHO, patřícího opět k pravidelně hnízdícím druhům.

  luňák červeneý
  káně lesní
  orel mořský
  sokol stěhovavý
  luňák hnědý

  K jednoznačně vyhubeným druhům patří TETŘEV HLUŠEC, poslední místa jeho výskytu v oblasti dnešního Národního parku České Švýcarsko zanikla v osmdesátých letech. Mezi vymizelé druhy patří s největší pravděpodobností i TETŘÍVEK OBECNÝ, ačkoli ještě v devadesátých letech byl jeho výskyt doložen u Světlíku a v oblasti Černého rybníku.

  Mezi nezvěstné druhy musíme počítat také JEŘÁBKA LESNÍHO, i když nelze vyloučit izolovaný výskyt jednotlivých párů tohoto velmi skrytě žijícího druhu.  Vzácnými druhy jsou i BAŽANT OBECNÝ a zejména KOROPTEV POLNÍ, ta prakticky ze Šluknovského výběžku vymizela. Zřídka se můžeme setkat i s KŘEPELKOU POLNÍ. 

  Mezi nejvýznamnější druhy, pravidelně hnízdící ve Šluknovském výběžku patří  JEŘÁB POPELAVÝ. K pravidelným, ale skrytě žijícím hnízdním druhům patří  CHŘÁSTAL VODNÍCHŘÁSTAL POLNÍ. Také SLÍPKA ZELENONOHÁ a LYSKA ČERNÁ jsou dosud charakteristickými obyvateli některých rybníků.

  Z řádu bahňáků zde pravidelně hnízdí – KULÍK ŘÍČNÍ, SLUKA LESNÍ a BEKASINA OTAVNÍ.  U dalších dvou druhů,  PISÍKA OBECNÉHO a VODOUŠE KROPENATÉHO nelze hnízdění vyloučit.

  K pravidelně migrujícím druhům patří RYBÁK ČERNÝ, a to zejména na Velkém rybníku.

  Řád měkkozobí je zastoupen třemi pravidelně hnízdícími druhy –  HOLUBEM HŘIVNÁČEM, HOLUBEM DOUPŇÁKEM, HRDLIČKOU ZAHRADNÍ..

  slípka zelenonohá
  lyska černá
  bekasina otavní
  kulík říční
  jeřáb popelavý
  holub doupňák

  Mezi dnes již vymizelé druhy sov patří sova pálená a sýček obecný. V současné době se zde můžeme  setkat s PUŠTÍKEM OBECNÝM,   VÝREM VELKÝM a KALOUSEM UŠATÝM. Vzácně s KULÍŠKEM NEJMENŠÍM a SÝCEM ROUSNÝM

  Pravidelným hnízdním druhem je RORÝS OBECNÝ.

  Obyvatelem málo narušených toků je LEDŇÁČEK ŘÍCNÍ.

  výr velký
  kalous ušatý
  puštík obecný
  ledňáček říční

  Charakteristickým a hojným zástupcem řádu šplhavců je STRAKAPOUD VELKÝ, můžeme se zde setkat také s DATLEM ČERNÝM, ŽLUNOU ZELENOU a vzacněji s ŽLUNOU ŠEDOU s KRUTIHLAVEM OBECNÝM. Poměrné vzácný je SRAKAPOUD MALÝ.  Zjištěn zde byl i STRAKAPOUD PROSTŘEDNÍ 

  strakapoud velký
  strakapoud malý
  datel černý
  žluna šedá
  žluna zelená
  krutihlav obecný

  Nejpočetněji je zastoupen řád pěvci.

  červenka obecná
  pěnice černohlavá
  králíček obecný
  pěnice vlašská
  cvrčilka zelená
  rákosník velký

  K pravidelně hnízdícím druhům patří LEJSEK ŠEDÝ,LEJSEK ČERNOHLAVÝ a velmi vzácně také LEJSEK MALÝ. K velmi rozšířeným druhům patří PĚNICE SLAVÍKOVÁ, PĚNICE ČERNOHLAVÁ, PĚNICE HNĚDOKŘÍDLÁ, PĚNICE POKŘOVNÍ, a v oblasti Dolního Podluží pravidelně hnízdí vzácná PĚNICE VLAŠSKÁ.  Hnízdí zde  SEDMIHLÁSEK HAJNÍ, všechny tři duhy BUDNÍČKŮ – MENŠÍ, VĚTŠÍ a LESNÍ, CVRČILKA ŘÍČNÍ a ZELENÁ. Mezi velmi vzácně obyvatele rozlehlých rákosových porostů  patří  RÁKOSNÍK VELKÝ. Celkem hojný je RÁKOSNÍK OBECNÝ, méně často se setkáme s RÁKOSNÍKEM ZPĚVNÝM.  Poměrně hojný je KRÁLÍČEK OBECNÝ a KRÁLÍČEK OHNIVÝ. Charakteristickým druhem pastvin je DROZD KVÍČALA. Méně častý je zde DROZD BRÁVNÍK. Velmi rozšířený je  DROZD ZPĚVNÝ, KOS ČERNÝ, ČERVENKA OBECNÁ, PĚVUŠKA MODRÁ.

  ťuhýk obecný
  rehek zahradní
  sýkora parukářka
  linduška lesní
  konipas horský
  bramborníček hnědý

  Charakteristickým obyvatelem vlhkých luk je BRAMBORNÍČEK HNĚDÝ a LINDUŠKA LUČNÍ.  Vzácně se můžeme setkat i s BRAMBORNÍČEM ČERNOHLAVÝM.  Typickým obyvatelem je REHEK DOMÁCÍ a REHEK ZAHRADNÍ. Velmi zajímavým druhem je SKOREC VODNÍ, obyvatel čistých potoků. Podobný typ prostředí osidluje také nádherně zbarvený KONIPAS HORSKÝ. Běžně rozšířený je KONIPAS BÍLÝ, STŘÍZLÍK OBECNÝ, LINDUŠKA LESNÍ, všechny druhy našich SÝKOREK – KOŇADRA, MODŘINKA, PARUKÁŘKA, UHELNÍČEK, BABKA a LUŽNÍ, vzácněji se vyskytuje MLYNAŘÍK DLOUHOOCASÝ. Často se zde můžeme setkat s ŤUHÝKEM OBECNÝM.  Velmi zajímavým ptačím obyvatelem stromových porostů lemujících břehy Velkého rybníku a Světlíku je MOUDIVLÁČEK LUŽNÍ.  Pravidelně hnízdními druhy jsou VLAŠTOVKA OBECNÁ a JIŘIČKA OBECNÁ.  Dalším charakteristickým obyvatelem listnatých a smíšených lesů  a parků je BRHLÍK LESNÍ a ŠOUPÁLEK DLOUHOPRSTÝ.  Mezi charakteristické druhy naší kulturní krajiny patří  ZVONEK ZELENÝ, STEHLÍK OBECNÝ, KONOPKA OBECNÁ, ZVONOHLÍK ZAHRADNÍ, PĚNKAVA OBECNÁ, DLASK TLUSTOZOBÝ, STRNAD OBECNÝ, VRABEC DOMÁCÍ a POLNÍ, SKŘIVAN POLNÍ, ŠPAČEK OBECNÝ, STRAKA OBECNÁ. V posledních letech se zde hojněji vyskytuje i STRNAD LUČNÍ. Charakteristickým obyvatelem smrkových lesů je ČÍŽEK LESNÍ, HÝL ONECNÝ a KŘIVKA OBECNÁ. V sedmdesátých letech se do oblasti Šluknovska rozšířil hýl rudý, který tu v posledních letech již nebyl zjištěn.  Jeden z nejkrásněji zbarvených ptáků je samec  STRNADA RÁKOSNÍHO, poměrně hojně hnízdícího druhu podmáčených stanovišť s porosty rákosu, orobince a ostřic. V posledních letech se sem rozšířil i poměrně teplomilný druh – ŽLUVA HAJNÍ, i s ní se můžeme setkat na různých místech Šluknovského výběžku.. Dnes už lze jen těžko uvěřit, že  KRKAVEC VELKÝ býval ještě nedávno považován za mimořádně vzácný druh. Dnes již pravidelně hnízdí na řadě míst.  Novinkou ve Šluvnovském výběžku je kolonie HAVRANA POLNÍHO, která na jaře 2012 poprvé zahnízdila v Rumburku. S KAVKOU OBECNOU se dnes již setkáme jen ve městech. Velmi hojná je SOJKA OBECNÁ. Můžeme se zde setkat také s poměrně vzácným a plachým OŘEŠNÍKEM KROPENATÝM.

  strnad rákosní
  hýl obecný
  žluva hajní
  krkavec velký
  strnad luční
  mlynařík dlouhoocasý
  budníček menší
  pěvuška modrá
  střízlik obecný
  konipas bílý
  budníček větší
  budníček menší
  skřivan polní
  sedmihlásek hajní

  (čerpáno z knihy VLASTIVĚDA ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU vydané v roce 2008 (str.38-47)– aktualizováno o některé novější poznatky)

  Your Order

  Žádné produkty v košíku.