Přeskočit na obsah

Fauna Šluknovska

 

 

Živočichové jsou velmi dynamickou složkou biosféry. Mnohé druhy prošly a procházejí velmi dramatickými změnami početnosti, od úplného vymizení až po velmi progresivní šíření, proto druhový výčet nebude nikdy úplný. Stále se objevují nové druhy a některé druhy zas mizí.

OBOJŽIVELNÍCI

Charakteristickým zástupcem ocasatých obojživelníků je mlok skvrnitý. Jeho výskyt je znám pouze z oblasti Horního Podluží a ojediněle byl zjištěn také v okolí Křinice.  S čolkem obecnýma čolkem horským se můžeme setkat poměrně často na vhodných místech po celém výběžku.

Z žab se zde můžeme setkat s blatnicí skvrnitou (Solanský rybník, Karlovo údolí).  K dosud plošně rozšířeným druhům  patří ropucha obecná, zatímco mimořádně vzácná je ropucha zelená. Se skokanem skřehotavým se můžeme setkat např.u Velkého rybníku,  u Černého rybníku nebo také u rybníku v blízkosti obory Natura v Rumburku. Se skokanem krátkonohým u rybníku Světlík či u Cihelny v Krásné Lípě.  Dále se zde můžeme setkat s plošně rozšířeným a hojným skokanem hnědým a vzácným skokanem ostronosým.

ropucha obecná — skokan skřehotavý — skokan hnědý

 

 

PLAZI

K velmi známým druhům patří slepýš křehký, totéž je možné říci o ještěrce živorodé. Žel již k velmi vzácným druhům patří ještěrka obecná. K vzácným a skrytě žijícím druhům patří užovka hladká. K plošně rozšířeným druhům patří užovka obojková a také zmije obecná, která je ovšem podstatně vzácnější. Mimořádně zajímavá je populace užovky podplamaté v oblasti Lobendavy.

ještěrka živorodá — užovka obojková — zmije obecná

 

SAVCI

Savci jsou druhou nejpočetnější třídou obratlovců na území Šluknovského výběžku.

Řád hmyzožravci je zastoupen velmi rozšířeným ježkem západním, krtkem obecným. Zejména na vlhká místa podél vodních toků jsou svým výskytem vázáni rejsek obecný a rejsek malý. Velmi silnou vazbu na vodu má rejsec malý.  Zatím jediný známý výskyt rejsce černého je znám ze Zadních Doubic.  Na lidská obydlí je vázána  bělozubka šedá.  Pozornost zasluhuje výskyt rejska horského.

Velmi zajímavým řádem jsou letouni.  Žijí poměrně skrytým způsobem života, takže znalosti o jejich rozšíření jsou pouze orientační. Zajímavým druhem je vrápenec malý. Čeleď netoporovitých je zastoupena řadou druhů, např.netopýrem vousatým, netopýrem velkouchým.  K pravděpodobně nejhojnějším druhům patří netopýr vodní. Mimořádně významný je nález malé kolonie velmi vzácného  netopýra pestrého. K fauně Šluknovského výběžku patří také netopýr rezavý. Mezi naše nejmenší netopýry patří netopýr hvízdavý.  Velmi vzácným druhem je netopýr černý. K zajímavým druhům patří také netopýr ušatý a vzácný netopýr dlouhouchý.

Bohatý na druhy je také řád hlodavců. K plošně rozšířeným druhům patří veverka obecnánorník rudý, ondatra, pižmová hryzec vodní a hraboš polní. K zajímavým druhům patří myška drobná a myšice temnopásá. Plošně rozšířené jsou myšice lesní a křovinná. Na lidská obydlí je vázán potkan a myš domácí. Velmi zajímaví hlodavci jsou plchové. Ze Šluknovského výběžku je znám pouze plšík lískový. Plch velký a plch zahradní  jsou v současné době známi pouze z oblasti Českého Švýcarska.  Velmi zajímavým druhem je náš největší hlodavec, bobr evropský, který osídlil lokalitu v blízkosti Velkého Šenova.

ježek západní — myšice temnopásá — veverka obecná

Málokterý řád savců byl tak výrazně negativně ovlivněn jako šelmy.  Mnohé druhy byly vyhubeny již v době historické (medvěd hnědý, kočka divoká, vlk, norek evropský), jiné jsou na pokraji vyhubení (rys ostrovid, tchoř tmavý). K velmi hojným druhů patří hranostaj, lasice kolčava, kuna lesní, kuna skalní a liška obecná.  Vyskytuje se zde také jezevec lesní, vydra říční a nepůvodní druh psík mývalovitý. V posledních letech byl ve Šluknovském výběžku prokázán i  výskyt vlka obecného, který se sem  šíří ze zvětšující se vlčí populace na východě Saska.

Řád zajíci je zastoupen jediným druhem – zajícem polním jeho početnost však oproti minulosti velmi poklesla.

Sudokopytníci jsou řád, který je také velmi ovlivněn člověkem. Ten sem zavedl řadu nepůvodních druhů – kamzíka horského do oblasti Českého Švýcarska a Lužických hor, muflona např.do oblasti Království a Harty v poslední době již muflon nebyl pozorován, pravděpodobně výsledek působení vlka. K nepůvodním druhům patří také  daněk skvrnitý (evropský) v oblasti Karlova údolí, Valdeku a Kunratic u Šluknova.  Mezi naše původní druhy patří srnec obecný, jelen evropský a prase divoké.

prase divoké — liška obecná — kamzík horský — muflon — srnec obecný — jelen lesní — zajíc polní — daněk skvrnitý

 

 

 

PTÁCI

viz Ptáci

 

 

 

HMYZ 

Třída hmyzu je bezesporu nejpočetnější skupinou živočichů. Na území Šluknovského výběžku žije několik tisíc druhů.

Mezi nejznámější druhy patří bezesporu motýli. Na Šluknovsku se můžeme setkat s těmito druhy denních motýlů:  žluťásek řešetlákový, žluťásek čičorečkový, bělásek zelný, bělásek řepový, bělásek řepkový, bělásek řeřichový, vzácný bělásek ovocný,  babočka kopřivová, babočka paví oko, babočka osiková, babočka síťkovaná, babočka bílé c, babočka bodláková, babočka admirál, batolec červený, batolec duhový, modrásek jehlicový, modrásek krušinový, ohniváček celíkový, ohniváček černoskvrnný, ohniváček černokřídlý. V posledních letech jsem se tu několikrát setkala s ohniváčkem černočárným, který se před několika lety vyskytoval pouze na Moravě, v posledních letech se však rozšiřuje i na jiná místa. Z okáčů se zde vyskytuje okáč luční, okáč prosíčkový, okáč bojínkový, okáč pýrový, okáč zední. Z perleťovců zde můžeme vidět perleťovce velkého, perleťovce malého a ohroženého perleťovce kopřivového. V okolí Velkého rybníku jsem objevila lokalitu s výskytem perleťovce dvanáctitečného. Nehojným motýlem je otakárek fenyklový, který je ozdobou naší přírody.  Vzácnými druhy na zdejším území jsou také bělopásek topolový, ostruháček březový aostruháček ostružinový. Na lesních průsecích, podél potoků a na okrajích lesů můžeme vzácně zastihnout i ostruháčka jilmového. Velmi vzácným druhem byl  kriticky ohrožený hnědásek chrastavcový, jeho výskyt však už v posledních letech nebyl potvrzen.

soumračník metlicový — okáč bojínkový — ohniváček černočárný — ohniváček modrolemý — okáč poháňkový — modrásek ušlechtilý — otakárek fenyklový — bělásek ovocný — perleťovec dvanáctitečný

Rovněž fauna nočních motýlů je na zdejším území velice bohatá. Patří mezi ně lišaj borový, lišaj lipový, lišaj paví oko, lišaj topolový, lišaj vrbkový. Vzácnější je lišaj kyprejový. Zajímavým druhem je dlouhozobka svízelová, štětconoš trnkový. Krásným motýlem s denní aktivitou jestrakáč březový. V teplejších lokalitách se vyskytuje martináč habrobý, staré bukové lesy obývá martináček bukový.  Kromě těchto druhů se zde vyskytuje několik stovek dalších druhů nočních motýlů.

Z brouků se zde vyskytuje střevlík kožitý, střevlík vrásčitý,  střevlík zlatolesklý, velmi vzácný střevlík zlatý, střevlík hajní, střevlík zahradní, střevlík nosatý. Nádherně pestrým broukem je pestrokrovečník včelový. Mnoha druhy jsou zastoupeni též kovaříci. Mezi vzácné druhy patří krasec lesnívějířník nápadný. Ve světlých doubravách se můžeme setkat s červenáčkem ohnivým.  V původních a zachovalých lesích žije roháček, patří mezi vzácné druhy. Mezi zajímavé druhy patří nosorožík kapucínek.  Občas se setkáme i s chroustem obecným.  Velmi nápadnou skupinou brouků ¨jsou tesaříci – tesařík pižmový, kozlíček osikový, tesařík obecný. Žije zde celá řada druhů mandelinek a nosatců.

Další velmi početnou skupinou hmyzu jsou blanokřídlí. Mezi největší zástupce patří sršeň obecná. K nejznámějším druhům patří vosa obecná a vosa útočná. Vosám podobný je vosík francouzský.

Dvoukřídlý hmyz je zde zastoupen také mnoha druhy.

Vážky jsou ve výběžku zastoupeny více než 40 druhy. Největší z nich je šídlo královské. Dále se tu vyskytuje mnohodruhů šidélek, šídlo modré, vážka obecná, vážka rudá, motýlice lesklá, vážka ploská a další.

Z nepříliš početného rovnokřídlého hmyzu jmenujme např.tyto druhy – saranče zelená, saranče modrokřídlá, několik druhů kobylek.

Třída hmyzu je neobyčejně bohatou skupinou živočichů. V tomto příspěvku bylo možné se zmínit jen o některých druzích.

šídlo modré — pestřenka Chrysotoxum cautum — křižák pruhovaný — motýlice lesklá — střevlík zlatý — červenáček ohnivý

 

 

Na jednotlivé druhy se můžete podívat zde  FAUNA ŠLUKNOVSKA