Ptáci Šluknovska

 

 

Ptáci jsou druhově nejpočetnější skupinou obratlovců. Ani ve Šluknovském výběžku tomu není jinak. Více než 130 druhů zde pravidelně nebo příležitostně hnízdí. Dalších několik desítek druhů zdejším územím pravidelně migruje nebo se sem náhodně zatoulává.

POTÁPKA MALÁ (Tachybaptus ruficollis)
POTÁPKA MALÁ (Tachybaptus ruficollis)

Mezi pravidelně hnízdící druhy patří POTÁPKA ROHÁČ a POTÁPKA MALÁ, můžeme se s nimi setkat např.na Velkém rybníku a Světlíku. S potápkou malou též na Varnsdorfském odkališti. Velmi vzácně bylo ojedinělé zahnízdění prokázáno u potápky rudokrké na Velkém rybníku a na Jedlovských rybnících, žel už patří mezi druhy nezvěstné. Bohužel mezi v současnosti vymizelé druhy patří i potápka černokrká, ta pravidelně hnízdila do začátku osmdesátých let na Velkém rybníku. S VOLAVKOU POPELAVOU se můžeme setkat prakticky po celý rok na vhodných lokalitách po celém Šluknovském výběžku. Volavka polepavá na Šluknovsku také hnízdí. V posledních letech je možné také poměrně často vidět volavku bílou, která se tu pravidelně zastavuje během migrace. Také u velmi vzácného a kriticky ohroženého BUKAČE VELKÉHO, nebylo dosud prokázáno zahnízdění, i když např.v roce 2000 byl na Světlíku slyšet v době hnízdění jeho charakteristický hlas.  ČÁP BÍLÝ po menší přestávce opět zahnízdil.  ČÁP ČERNÝ, kterého je možné na Šluknovsku  při troše štěstí spatřit, hnízdí na území Národního parku České Švýcarsko. Ještě začátkem devadesátých let bylo známo jeho hnízdění u Lobendavy a opuštěné hnízdo bylo nalezeno také v okolí Šluknova.  Zatím k pravidelně hnízdícím druhům patří LABUŤ VELKÁ. K pravidelně a početně hnízdícím druhům patří KACHNA DIVOKÁ. Mezi pravidelně hnízdící druhy kachen patří ještě t POLÁK CHOCHOLAČKA. Nově bylo v roce 2018 zjištěno MORČÁKA VELKÉHO ve Varnsdorfu.

OREL MOŘSKÝ (Haliaeetus albicilla) Království 2012

K pravidelně hnízdícím druhům dravců patří VČELOJED LESNÍ, JESTŘÁB LESNÍ, KRAHUJEC OBECNÝ, KÁNĚ LESNÍ, LUŇÁK ČERVENÝ, MOTÁK POCHOP, POŠTOLKA OBECNÁ a v posledních letech i OREL MOŘSKÝ. V roce 2017 bylo poprvé prokázáno hnízdění LUŇÁKA HNĚDÉHO. Pravidelně se také v období migrací můžeme setkat s  MOTÁKEM PILICHEM a ORLOVCEM ŘÍČNÍM. Díky reintrodukčnímu programu (znovuvrácení do přírody)  se podařilo do oblasti Národního parku České Švýcarsko vrátit SOKOLA STĚHOVAVÉHO, patřícího opět k pravidelně hnízdícím druhům.

K jednoznačně vyhubeným druhům patří TETŘEV HLUŠEC, poslední místa jeho výskytu v oblasti dnešního Národního parku České Švýcarsko zanikla v osmdesátých letech. Mezi vymizelé druhy patří s největší pravděpodobností i TETŘÍVEK OBECNÝ, ačkoli ještě v devadesátých letech byl jeho výskyt doložen u Světlíku a v oblasti Černého rybníku.

Mezi nezvěstné druhy musíme počítat také JEŘÁBKA LESNÍHO, i když nelze vyloučit izolovaný výskyt jednotlivých párů tohoto velmi skrytě žijícího druhu.  Vzácnými druhy jsou i BAŽANT OBECNÝ a zejména KOROPTEV POLNÍ, ta prakticky ze Šluknovského výběžku vymizela. Zřídka se můžeme setkat i s KŘEPELKOU POLNÍ. 

KULÍK ŘÍČNÍ (Charadrius dubius) Varnsdorf 2018
LYSKA ČERNÁ (Fulica atra)
LYSKA ČERNÁ (Fulica atra)

 

 

 

 

 

 

 

Mezi nejvýznamnější druhy, pravidelně hnízdící ve Šluknovském výběžku patří  JEŘÁB POPELAVÝ. K pravidelným, ale skrytě žijícím hnízdním druhům patří  CHŘÁSTAL VODNÍCHŘÁSTAL POLNÍ. Také SLÍPKA ZELENONOHÁ a LYSKA ČERNÁ jsou dosud charakteristickými obyvateli některých rybníků.

Z řádu bahňáků zde pravidelně hnízdí – KULÍK ŘÍČNÍ, SLUKA LESNÍ a BEKASINA OTAVNÍ.  U dalších dvou druhů,  PISÍKA OBECNÉHO a VODOUŠE KROPENATÉHO nelze hnízdění vyloučit.

K pravidelně migrujícím druhům patří RYBÁK ČERNÝ, a to zejména na Velkém rybníku.

Řád měkkozobí je zastoupen čtyřmi pravidelně hnízdícími druhy –  HOLUBEM HŘIVNÁČEM, HOLUBEM DOUPŇÁKEM, HRDLIČKOU ZAHRADNÍ a vzácnější HRDLIČKOU DIVOKOU.

KALOUS UŠATÝ (Asio otus) Jiříkov 2015
KALOUS UŠATÝ (Asio otus) Jiříkov 2015
ŽLUNA ZELENÁ (Picus viridis) Varnsdorf 2016
ŽLUNA ZELENÁ (Picus viridis) Varnsdorf 2016

 

 

 

 

 

 

 

Mezi dnes již vymizelé druhy sov patří sova pálená a sýček obecný. V současné době se zde můžeme pravidelně setkat s PUŠTÍKEM OBECNÝM, SÝCEM ROUSNÝM, KULÍŠKEM NEJMENŠÍM, VÝREM VELKÝM a vzácným KALOUSEM UŠATÝM. 

Pravidelným hnízdním druhem je RORÝS OBECNÝ.

Obyvatelem málo narušených toků je LEDŇÁČEK ŘÍCNÍ.

Charakteristickým a hojným zástupcem řádu šplhavců je STRAKAPOUD VELKÝ, můžeme se zde setkat také s DATLEM ČERNÝM, ŽLUNOU ZELENOU a ŽLUNOU ŠEDOU. Poměrné vzácný je SRAKAPOUD MALÝ.  Zjištěn zde byl i STRAKAPOUD PROSTŘEDNÍ 

Nejpočetněji je zastoupen řád pěvci.  K pravidelně hnízdícím druhům patří LEJSEK ŠEDÝ,LEJSEK ČERNOHLAVÝ a velmi vzácně také LEJSEK MALÝ. K velmi rozšířeným druhům patříPĚNICE SLAVÍKOVÁ, PĚNICE ČERNOHLAVÁ, PĚNICE HNĚDOKŘÍDLÁ, PĚNICE POKŘOVNÍ, a v oblasti Dolního Podluží byla zjištěna vzácná PĚNICE VLAŠSKÁ.  Hojně zde hnízdí SEDMIHLÁSEK HAJNÍ, všechny tři duhy BUDNÍČKŮ – MENŠÍ, VĚTŠÍ a LESNÍ, CVRČILKA ŘÍČNÍ a ZELENÁ. Mezi velmi vzácně obyvatele rozlehlých rákosových porostů  patří  RÁKOSNÍK VELKÝ. Celkem hojný je RÁKOSNÍK OBECNÝ, méně často se setkáme s RÁKOSNÍKEM ZPĚVNÝM.  Poměrně hojný je KRÁLÍČEK OBECNÝ a KRÁLÍČEK OHNIVÝ. Charakteristickým druhem pastvin je DROZD KVÍČALA. Méně častý je zde DROZD BRÁVNÍK. Velmi rozšířený je  DROZD ZPĚVNÝ, KOS ČERNÝ, ČERVENKA OBECNÁ, PĚVUŠKA MODRÁ. Charakteristickým obyvatelem vlhkých luk je BRAMBORNÍČEK HNĚDÝ a LINDUŠKA LUČNÍ.  Vzácně se můžeme setkat i s BRAMBORNÍČEM ČERNOHLAVÝM. V posledních letech se do Šluknovského výběžku rozšířil SLAVÍK OBECNÝ.Typickým obyvatelem je REHEK DOMÁCÍ a REHEK ZAHRADNÍ. Ve

lmi zajímavým druhem je SKOREC VODNÍ, obyvatel čistých potoků. Podobný typ prostředí osidluje také nádherně zbarvený KONIPAS HORSKÝ. Běžně rozšířený je KONIPAS BÍLÝ, STŘÍZLÍK OBECNÝ, LINDUŠKA LESNÍ, všechny druhy našich SÝKOREK – KOŇADRA, MODŘINKA, PARUKÁŘKA, UHELNÍČEK, BABKA a LUŽNÍ, vzácněji se vyskytuje MLYNAŘÍK DLOUHOOCASÝ. Často se zde můžeme setkat s ŤUHÝKEM OBECNÝM.  Velmi zajímavým ptačím obyvatelem stromových porostů lemujících břehy Velkého rybníku a Světlíku je MOUDIVLÁČEK LUŽNÍ.  Pravidelně hnízdními druhy jsou VLAŠTOVKA OBECNÁ a JIŘIČKA OBECNÁ.  Dalším charakteristickým obyvatelem listnatých a smíšených lesů  a parků je BRHLÍK LESNÍ a ŠOUPÁLEK DLOUHOPRSTÝ.  Mezi charakteristické druhy naší kulturní krajiny patří  ZVONEK ZELENÝ, STEHLÍK OBECNÝ, KONOPKA OBECNÁ, ZVONOHLÍK ZAHRADNÍ, PĚNKAVA OBECNÁ, DLASK TLUSTOZOBÝ, STRNAD OBECNÝ, VRABEC DOMÁCÍ a POLNÍ, SKŘIVAN POLNÍ, ŠPAČEK OBECNÝ, STRAKA OBECNÁ.  Charakteristickým obyvatelem smrkových lesů je ČÍŽEK LESNÍ, HÝL ONECNÝ aKŘIVKA OBECNÁ. V sedmdesátých letech se do oblasti Šluknovska rozšířil hýl rudý, který tu v posledních letech již nebyl zjištěn.  Jeden z nejkrásněji zbarvených ptáků je samec  STRNADA RÁKOSNÍHO, poměrně hojně hnízdícího druhu podmáčených stanovišť s porosty rákosu, orobince a ostřic. V posledních letech se sem rozšířil i poměrně teplomilný druh –ŽLUVA HAJNÍ, i s ní se můžeme setkat na různých místech Šluknovského výběžku.. Dnes už lze jen těžko uvěřit, že  KRKAVEC VELKÝ býval ještě nedávno považován za mimořádně vzácný druh. Dnes již pravidelně hnízdí na řadě míst.  Novinkou ve Šluvnovském výběžku je kolonie HAVRANA POLNÍHO, která na jaře 2012 poprvé zahnízdila v Rumburku. S KAVKOU OBECNOUse dnes již setkáme jen ve městech. Velmi hojná je SOJKA OBECNÁ. Můžeme se zde setkat také s poměrně vzácným a plachým OŘEŠNÍKEM KROPENATÝM.

PĚNICE VLAŠSKÁ (Sylvia nisoria) Dolní Podluží 2018
MORČÁK VELKÝ (Mergus merganser)

 

 

 

 

 

 

 

Na jednotlivé druhy ptáků se můžete podívat zde  FAUNA ŠLUKNOVSKA

 

(čerpáno z knihy VLASTIVĚDA ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU vydané v roce 2008 – aktualizováno o některé novější poznatky